Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) Tebliği Kapsamında Dikkat edilmesi Gereken Teknik Hususlar
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; 22/03/2015 tarihli ve 29303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) Tebliği”   ile; kurulu kapasitesi 10.000 m3/gün ve üzerinde olan; atıksu arıtma tesisleri, ön arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı yapan ve suyu ısı transferi amaçlı (soğutma-ısıtma suları) kullanarak alıcı ortama deşarj eden tesislerin çıkışlarına kurulacak sürekli atıksu izleme  istasyonlarının  özelliklerinin belirlenmesi; kurulması, işletilmesi ile ilgili uyulması gereken usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bununla birlikte SAİS kapsamında alınacak numuneler, veri iletimi vb. ilgili ayrıntılı teknik hususların Bakanlığımızca düzenleneceği söz konusu tebliğin 11’inci maddesinde belirtilmiştir. Bu doğrultuda, kurulu kapasitesi 10.000 m3/gün ve üzeri olup suyu ısı transferi amaçlı kullanarak deşarj eden tesislerden; ilk defa SAİS kurulumu yapacak ve mevcut sürekli atıksu  izleme  sisteminde  Tebliğe  göre  revizyon  yapacak  tesisler  için;  uygulamada  birlik sağlanması maksadıyla riayet edilecek teknik hususlar Genel Müdürlüğümüzce düzenlenmiş olup, aşağıda yer almaktadır:

(1)   Tebliğ kapsamında yer alan ve suyu ısı transferi amaçlı kullanarak deşarj eden tesisler; pH, çözünmüş oksijen, iletkenlik, sıcaklık ve debi parametrelerini ilgili Tebliğ hükümlerine göre izlemekle yükümlüdür. KOİ, AKM ve SAİS Numune Alma Cihazını sistemlerine entegre etme zorunlulukları yoktur.

(2)   Bütünleşik Karşılaştırma Testi; sistemden İl Müdürlüğü gözetiminde yetkili laboratuvarca alınan numunenin; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) sektör tablosunda yer alan tüm parametrelerin ölçülmesi ve eş zamanlı olarak SAİS ölçümlerinin karşılaştırılması ile yapılır. Bütünleşik karşılaştırma testi için; 3 ayda 1 kez numune alınarak yetkili çevre laboratuvarında analiz edilir. Tesis, Bütünleşik Karşılaştırma Testi numunesine ait anlık SAİS ölçüm değerlerini sistemden alınan bir çıktı ile raporda yer almak üzere yetkili laboratuvara verir. Analiz sonuçları İl Müdürlüğü’ne raporlanır. Raporda, SKKY sektör sınır değerleri ile numunenin laboratuvar analiz sonuçları ve aynı anda ölçülen SAİS ölçüm sonuçları bir arada yer almak zorundadır.

(3)   Tesisler Bütünleşik Karşılaştırma Testine ait raporları kabin içerisindeki bilgisayarda pdf formatında ve ayrıca kabin dosyasında muhafaza eder. Bakanlığın uzaktan erişimle raporlara ulaşımı sağlanır.
(4)        Bütünleşik Karşılaştırma Testinde alınan numunenin SKKY sektör tablosu sınır değerlerini aşması durumunda, 27372 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği ilgili maddesi uygulanır.

(5)    Tebliğ 27. maddesinde belirtilen iç izlemeler; SAİS’in devreye alınması ve Bakanlıkonayına müteakip ilgili tesis için kaldırılır.
 
(6)     İlk kez SAİS kurulumu yapacak tesisler Tebliğde yer alan hususlara uygun olarak, kurulum ve kabul işlemlerindeki tüm adımları içerecek şekilde sistemin kurulumunu yaparlar. Söz konusu tesisler için Bütünleşik Karşılaştırma Testi yukarıda belirtildiği biçimde uygulanır.

(7)     Tebliğ kapsamında yer alan ve ve suyu ısı transferi amaçlı kullanarak deşarj eden tesislerden, sürekli atık su izleme sistemi Tebliğ öncesinde kurulu olanlar;

a)  Tebliğ 9 uncu maddesinin, 6 ncı fıkrasında belirtilen elektromanyetik debimetreyi,
b)   Kabin dış yüzeyinde; Tebliğin 12 nci maddesinin, 14 üncü fıkrasındaki özellikleri içeren Bakanlık logosu ve yazısını,
c)  Tebliğ 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen özelliklerde çoklu sensör sistemini,
ç) Tebliğ 14 üncü maddesinin, 2 nci bendinde belirtilen yazılım ve veri iletimi ile ilgili hususları,
d)                  Tebliğ 14 üncü madde, 5 inci fıkrasında belirtilen bağlantıların dijital olarak sağlanmasını, Tebliğ’deki şartlara uygun biçimde tamamlayarak sistemlerini revize ederler.

(8)   Revizyon yapacak tesisler, Tebliğ’de belirtilen kurulum ve kabul aşamalarında yer alan; SAİS Proje Başvuru Dosyası ve SAİS Sistem Onay Dosyası hazırlamaktan muaf olmakla birlikte, SAİS’te ölçülen tüm parametreleri yetkili bir laboratuvarla haftada 2 kez eş zamanlı olarak, toplam 8 kez ölçüm ve analiz ederek kayıt altına alır.

(9)    Tesis, revizyonlara ait bilgi ve belgeleri, karşılaştırma çalışmalarını Bakanlığa sunar. Bakanlık söz konusu belgeleri inceler, gerekli hallerde yerinde denetler ve Tebliğ’de belirtildiği şekilde sistemi onaylar.

Bu itibarla, iliniz sınırları içerisinde bulunan Tebliğ kapsamında yer alıp, suyu ısı transferi amaçlı (soğutma ve benzeri şekilde) kullanarak deşarj eden söz konusu tesislerden; ilk defa SAİS kurulumu yapacak veya mevcut sürekli atıksu izleme sisteminde Tebliğe göre revizyon yapacak tesislerin, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde iş ve işlemleri yerine getirmeleri hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İlgili talimata ulaşmak için tıklayınız.Anasayfa
|
Hakkımızda
|
Belgelerimiz
|
Hizmetlerimiz
|
Referanslarimiz
|
İnsan Kaynakları
|
İletişim
Copyright 2013 Tüm hakkı almerproje.com' a aittir.
Ankara Merkez Adres
Bağlıca Mah. 1067 Sok. No: 5/1
ETİMESGUT / ANKARA
info@almerproje.com - info@almergroup.com
www.almerproje.com - www.almergroup.com